در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم

1- یک تشک کشتی به شکل مربّع است. جدول زیر را کامل کنید.

4 × یک ضلع = محیط مربع

a585136/54اندازه ضلع تشک
4a203221132616محیط تشک
جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم

2- اکنون با توجّه به شکل‌های زیر و الگویی که مشاهده می‌کنید، ابتدا شکل پنجم و ششم را رسم و سپس جدول را کامل کنید.

4−1 ×2=تعداد دایره

4−1 ×3=تعداد دایره

4−1 ×5=تعداد دایره

n654321شماره شکل
2n−1 1197531تعداد دایره
جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم

3- شکل‌های زیر با چوب کبریت درست شده‌اند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. با توجّه به آنها جدول را کامل کنید. ابتدا شکل‌های چهارم و پنجم را رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم
10987654321شماره شکل
2119171513119753تعداد چوب کبریت
جواب فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم

با توجّه به الگویی که در جدول مشاهده می‌کنید، توضیح دهید چه رابطه‌ای بین شمارهٔ شکل و تعداد چوب کبریت‌ها وجود دارد؟
شماره شکل ضرب در عدد 2 به اضافه‌ی عدد یک

شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟ تعداد چوب کبریت‌ها را بر حسب n بنویسید.

2×n+1

حال با توجّه به رابطه‌ای که به دست آوردید، تعداد چوب کبریت‌های شکل بیستم را پیدا کنید.

2×20+1=41

گام به گام سایر صفحات درس الگو های جبری

برچسب شده در: