در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 علوم سوم

علی و رضا با لیوان‌های خود مقدار آب درون یک پارچ را اندازه‌گیری کرده‌اند. آن‌ها نتایج کار خود را در جدول زیر نوشته‌اند. شما نیز این فعّالیت را در گروه خود انجام دهید.

چرا عددهای متفاوتی به‌دست آمده است؟

چون آن‌ها برای اندازه‌گیری از لیوان‌های هم‌اندازه استفاده نکرده‌اند.

برای اینکه نتیجه‌ی اندازه‌گیری آن‌ها یکسان باشد، چه پیشنهادی دارید؟ هر دو از یک نوع لیوان برای اندازه‌گیری استفاده کنند.

نام دانش‌آموزرضاعلی
تعداد لیوان آب75

برچسب شده در: