در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم همراه شما هستیم. در صفحه 28 دو فعالیت وجود دارد به همین خاطر فعالیت دوم این صفحه در ادامه جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم آورده شده است.

جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم

۵ــ یکی از سخنان گوهربار پیامبراکرم یا امامانٔ بر خشم، انتخاب کنید. آن را با غلبه بزرگوار را درباره خط خوش بنویسید و تزیین کنید و سپس به دیوار منزل یا کلاس نصب نمایید.

مانند نمونه : حضرت علی (ع) : خشم با دیوانگی آغاز می شود و با پشیمانی پایان می یابد .

۶ــ کاربرگ شماره (3 )راه های ابراز صحیح خشم را در کلاس، اجرا کنید.

بطور کلی بهتر است بر عهده دانش آموز گذاشته شود ، اما شیوه های احتمالی :
موقعیت : 1
بهتر است با درک شرایط موجود و با آرامش کامل علت را از پدر پرس و جو کنند و منتظر فرصت مناسب باشند
موقعیت : 2

ممکن است قبل از او به یکی دیگه هم گفته باشد ،پس نباید عصبانی شود بلکه با خونسردی ناراحتی خود
را بیان کرده و منتظر واکنش او باشد ؛ ضمنا باید در انتخاب دوست هم دقت کند تا دوست رازداری باشد
موقعیت : 3
با قبول اشتباه خود معذرت خواهی کند و قول دهد در مرتب کردن فایلها به او کمک کند و اشتباه خود را جبران کند
موقعیت : 4
سعی کند تا از او دور شده و به محض رسیدن به خانه پدر و مادرش را مطلع کند تا با والدین او صحبت کنند

پاسخ فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم

جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم
جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات هشتم

 ٧ــ آیا فردی که مشکلاتی در زندگی دارد، عاقلانه است به مواد مخدر پناه ببرد؟ چرا؟


پاسخ:  خیر – با این کار بر مشکلات زندگی خود و خانواده می افزاید و خودش را کلافه کرده و دیگر نمی تواند براحتی از
دست و دام اعتیاد خلاص شود و به لحاظ جسمی و روحی آسیب شدیدی به خود وارد می کند

٨  ــ در سالهای قبل مطالبی دربارهٔ مهارت »نه گفتن« آموختید. توضیح دهید منظور از این مهارت چیست؟

پاسخ:  نه گفتن، یعنی وقتی ما نمی خواهیم مطلبی را بپذیریم با استفاده از این مهارت، بدون آن که به خود و دیگران آسیبی برسانیم، مقاومت ونه گفتنمان را به راحتی ابراز کنیم. پس باید با بیان دلیل در برابر خواسته های نادرست دیگران بتوانیم به راحتی مقاومت کرده و نه بگوییم


جهت راهنمایی بیشتر ؛ علت های زیادی در مشکل “نه گفتن “افراد نقش دارد، از جمله :


– دلسوزی کردن برای طرف مقابل و تصور اینکه اگر نه بگویید، شاید هیچ کس دیگر نخواهد یا نتواند به او کمک کند و در نتیجه ممکن است کارش راه نیفتد،تصور اینکه اگر نه بگوید، طرف مقابل دیگراو را دوست نخواهد داشت.


– اعتقاد به اینکه اگر از درخواست دیگران سر باز زند، آدم بد و خودخواهی محسوب شود.


– ترس از دست دادن رابطه با فرد مقابل؛ که هیچکدام به هیچ وجه درست ومورد قبول کسی نیست

٩ــ علل گرایش افراد به مواد مخدر کدام اند؟ راه حل درست برخورد با هریک از آنها چیست؟


پاسخ:  علل فردی : مانند نداشتن آگاهی کافی خود فرد :
راه حل : با دانستن عواملی که فرد را در معرض خطر اعتیاد قرار می دهند، می توان افراد در معرض خطر را شناسایی کرد و برای پیشگیری از ابتلای آنان به اعتیاد، برنامه ریزی های دقیق و مؤثر انجام داد.

علل خانوادگی : مانند بی توجهی والدین به تربیت فرزندان :
راه حل : با تاکید بر ارزش های خانوادگی و محکم کردن پایه های خانواده و همچنین والدین باید ارتباط با فرزندانشان را بهبود بخشند و به آن ها استقلال رأی و دخالت در امر تصمیم گیری بدهد.

علل اجتماعی : مانند دسترسی آسان به مواد مخدر – نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
راه حل : ایجاد زمینه ی اشتغال برای همه اقشار جامعه – ارتقای فرهنگی افراد جامعه- کنترل شدید مرزهای کشور

برچسب شده در: