در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات پنجم

به تصویر زیر دقّت کنید و پاسخ دهید.

جواب فعالیت صفحه 28 مطالعات پنجم

1. الف) چه عواملی ممکن است موجب شود که مردم یک مکان را ترک کنند و به جای دیگری مهاجرت کنند؟

خشکسالی، کمبود آب، جنگ، کمبود درآمد

ب) چه عواملی باعث می شود مردم مهاجر به یک مکان جذب شوند؟

بیمارستان مجهّز، درآمد بیشتر، فروشگاه‌های بزرگ، شغل‌های بیشتر، دانشگاه

پ) چه عوامل دیگری ممکن است موجب شود که مردم یک منطقه به منطقه ی دیگری مهاجرت کنند؟

امنیت، کار، زندگی بهتر، ازدواج، علم و فناوری، صنعت پیشرفته

10. اگر جمعیّت سرزمین الف نخواهد به سرزمین ب مهاجرت کند، چه کارها و برنامه‌هایی باید اجرا شود تا در همان‌جا بماند؟ دو پیشنهاد بدهید.

بهبود وضعیّت اقتصادی، بها دادن به قشر تحصیل کرد، افزایش سطح علمی دانشگاه‌ها، رشد صنعت