در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 دفاعی نهم

با مراجعه به منابع و رسانه های مختلف، چند نمونه از حمایت های آمریکا از رژیم پهلوی را برشمارید.

۱. حمایت آمریکا از جنایت رژیم پهلوی در۱۷شهریور ماه

۲. حمابت کارتر از رژیم پهلوی

۳. راه پیمایی روز۱۶ شهریور ماه که حکومت نظامی اعلام شد و قتل عام مردم در میدان ژاله

برچسب شده در: