در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 زیست یازدهم

با استفاده از شکل 9 به پرسش های زیر پاسخ دهید.
بین بخش بیرونی و میانی گوش کدام ساختار قرار دارد؟

پرده سماخ

استخوان های کوچک در کدام بخش گوش قرار دارند؟

گوش میانی

حلزون گوش در کدام بخش آن قرار دارد؟

گوش درونی