در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 علوم هشتم همراه شما هستیم.

روی صندلی بنشینید و یک پای خود را روی پای دیگر بیندازید. با یک چکش پلاستیکی ضربه‌ای به زیر زانو وارد کنید تا پاسخ انعکاسی را ببینید.


با ضربه به زیر زانو ساق پا به سمت بالا پرتاب می‌شود.

برچسب شده در: