در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 علوم چهارم

1-در گروه خود، نام دستگاه ها و وسایلی را که با انرژی الکتریکی کار می کنند، بنویسید و جدول زیر را کامل کنید.

اتومخلوط  کنرادیولامپآسانسورتلویزیوننام وسیله یا دستگاه
گرماییحرکتیصوتیگرماییحرکتینورانی و صوتیانرژی الکتریکی به انرژی ………. تبدیل می‌شود.

برچسب شده در: