در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 مطالعات هشتم

١٠ــ با توجه به مطالبی که در این صفحات خواندید و دانسته های قبلی خود، به طور گروهی، پیامدهای مصرف موا ّ مخدر را در زندگی یک فرد، روی کاغذ فهرست کنید و به معلم بدهید.

 بدهی کلی -کثیفی و آشفتگی – بیماریهای دهان و دندان- عفونت دستگاه تنفسی فوقانی- اختلالات پوستی
اختلالات عصبی و شناختی-اختلالات خواب و هذیان گویی – تهوع -یبوست-مشکلات شغلی و تحصیلی – تداخل
دارویی – خشونت در خانواده -طلاق- کاهش درآمد و فقر- بی کفایتی در انجام وظایف خانوادگی – غفلت
از فرزندان – ضعف پایبندی به اصول اخلاقی و مذهبی- بی خانمانی شو بیکاری- انواع جرائم مثل سرقت

١١ــ چرا بیشتر کشورها با قاچاقچیان و مصرف کنندگان مواد مخدر مبارزه می کنند؟


پاسخ:  بخاطر : جلوگیری از پیامدهای ذکر شده در فعالیت شماره 12مانند فروپاشی خانواده ها و اختلافات خانوادگی جلوگیری از بی نظمی و نابسامانی واز بین رفتن سرمایه ملی و نیروهای انسانی و اقتصادی جامعه .

برچسب شده در: