در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 29 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 29 هندسه یازدهم

فرض کنید اندازه هر زاویه n ضلعی منتظم ABCD……..، 2α2 باشد؛ عمود منصف‌های دو ضلع AB و BC را رسم می‌کنیم. فرض کنیم در O متقاطع‌اند.
بنابراین =OC=OB=OA

image 225