در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی نهم

1- کدام یک از عبارت‌های زیر مشخص کننده یک مجموعه است؟ مجموعۀ مورد نظر را نمایش دهید.
الف) عددهای طبیعی و یک رقمی    ب) چهار شاعر ایرانی     ج) دو عدد اوّلِ کوچک تر از 12 
عبارت الف – A= {1,2, 3,…,9} 
2- با توجه به شرط متمایز بودن عضوهای یک مجموعه، جاهای خالی را پرکنید:
الف) به جای A= {1,2,1,4,5} باید بنویسیم: A= {1,2,4,5}
ب) به دلیل تکراری بودنِ عدد 5 در B= {5,6,5,7} آن را به صورت B= {5,6,7} می‌نویسیم.

1- با توجه به نمودار وِن، که برای دو مجموعۀ A و B رسم شده است، مجموعه های A و B را با عضوهایشان مشخص کنید. 

image 150

A = {a, b, c, s, f, k}
B = {s, f, k, m, n}

2- دو مجموعۀ A={1,2,3,4,5,6} و  B={5,6,7,8} را در نظر بگیرید: 
دو مجموعه را با یک نمودار وِن نمایش دهید. کدام عددها هم در منحنی بستۀ مربوط به A و هم در منحنی بسته B وجود دارد؟
 {5,6}

جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 3 ریاضی نهم

3- مجموعۀ عددهای دو رقمی و زوجِ اوّل را بنویسید و آن را E بنامید. این مجموعه چند عضو دارد؟ این مجموعه عضوی ندارد. E={}

4-  کدام یک از عبارت‌های زیر، مجموعۀ تهی را مشخص می‌کند؟ عبارت الف
الف) عددهای طبیعی بین ۵ و ۶ A={}
ب) عددهای صحیح بین ١- و ١ B={0}
ج) عددهای اوّل و زوج  C={2} 
د) عددهای طبیعی یک رقمی و مضرب ٣ که اوّل باشد. D={3}
 

برچسب شده در: