در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 زیست دهم

گام به گام فصل اول زیست شناسی دهم

 
مجری یک برنامۀ تلویزیونی گفته‌ است «زیست شناسان ثابت کرده‌اند که شیر، مایعی خوشمزه‌ است». این گفته درست است یا نادرست؟
 
این گفته درست است. زیرا پژوهشگران علوم تجربی نمی‌توانند دربارۀ خوبی یا بدی نظر بدهند. آن‌ها مواردی را بررسی می‌کنند که به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل مشاهده یا اندازه‌گیری باشد. در ضمن خوشمزه بودن یا نبودن یک ماده غذایی یک امر حسی و شخصی است و نیاز به اثبات علمی ندارد و تعیین خوشمزگی در قلمرو علم نیست.
 
جواب متفاوت :

درست است. خوشمزه بودن یا نبودن شی جزء پدیده های قابل مشاهده و اندازه گیری نیست و در  علوم تجربی بررسی نمی شود. 

برچسب شده در: