در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 3 مطالعات پنجم

1) با راهنمایی معلّم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید به ترتیب اهمّیت بنویسید. سپس، بگویید چرا هر یک از این روابط برای شما اهمّیت دارد. چرا این رابطه برای من مهم است؟

1) برای رفع نیازهای اخلاقی، عاطفی، مایحتاج زندگی و …

2) برای رفع نیازهای عاطفی، اخلاقی و …

3) رشد مسائل اخلاقی، اجتماعی، عاطفی و …

4) رشد روابط اجتماعی، درسی و نیاز به هم بازی و شریک علمی، اخلاقی و …

5) رشد روابط اجتماعی