در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

درباره قیام های مردمی در برابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی آنها در طول تاریخ کشورمان، تحقیق و بررسی کنید.       

انقلاب اسلامی- انقلاب مشروطه-قیام جنگل و انقلاب گیلان- قیام 30 تیر- قیام 15 خرداد

برچسب شده در: