در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 ریاضی نهم

جدول زیر را کامل کنید:

image 86

از فعالیت بالا چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جذر، مجذور یک عدد دلخواه برابر قدر مطلق آن عدد است.

برچسب شده در: