در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 زیست یازدهم

دربارۀ نقش حفاظتی موها و مواد ترشحی در مجرای شنوایی گوش اطلاعات جمع آوری و به کلاس ارائه کنید.

جرم یا موم گوش مخلوطی از چربی ها و موم ها است که مجرای گوش را نرم می کند . اسیدی بودن موم گوش از رشد میکروب ها در مجرای شنوایی پیشگیری می کند.

موهای درون گوش و موم گوش از ورود گرد و غبار ، حشرات و دیگر جانوران ریز به درون مجرای گوش جلوگیری می کنند.