در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 علوم هفتم

شکل زیر جرم یک سانتی متر مکعب از چند ماده مختلف را نشان می دهد.

image 125

الف) شما نیز با استفاده از ترازو و استوانه مدرج، جرم و حجم خمیر بازی، میخ فولادی، سنگ مرمر، توپ پلاستیکی، انگشتر طلا، ورق آلومینیمی و وزنه سربی را اندازه گیری، و چگالی آنها را حساب کنید

برای بدست آوردن چگالی مواد باید جرم ان ها را بر حسب گرم به حجم آن ماده بر حسب  سانتی متر

مکعب یا میلی لیتر یا سی سی تقسیم کرد .

خمیر بازی :      جرم : 8 گرم             حجم : 4 سانتی متر مکعب

چگالی : 2 گرم بر سانتی متر مکعب

2 = 4 ÷ 8

انگشترطلا :      جرم : 3 گرم             حجم : 155/0 سانتی متر مکعب

چگالی : 32/19 گرم بر سانتی متر مکعب

32/19 = 155/0 ÷ 3

سنگ مرمر :      جرم : 6/6 گرم             حجم : 3 سانتی متر مکعب

چگالی : 2/2 گرم بر سانتی متر مکعب

6/6 ÷ 3 = 2/2

وزنه سربی :      جرم : 34/02 گرم             حجم : 3 سانتی متر مکعب

چگالی : 2/2 گرم بر سانتی متر مکعب

34/02 ÷ 3 = 11/34

میخ آهنی :      جرم : 15/6 گرم             حجم : 2 سانتی متر مکعب

چگالی : 7/8 گرم بر سانتی متر مکعب

15/6 ÷ 2 = 7/8

توپ پلاستیکی :      جرم : 10 گرم             حجم : 100 سانتی متر مکعب

چگالی : 0/1 گرم بر سانتی متر مکعب

10 ÷ 100 = 0/1

ب) چگالی همه مواد داده شده را روی نمودار زیر رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 30 علوم هفتم
جواب فعالیت صفحه 30 علوم هفتم

پ) آیا چگالی فلزها با هم برابر است؟

چگالی فلزات یکسان نیست بلکه بعضی ازفلزات چگالی بیشتری دارندمانند سرب وطلاوبرخی کمتر مانند:آهن وآلومینیوم

ت) چگالی کدام گروه از مواد نسبت به بقیه بیشتر است؟

چگالی مواد جامد بیشتراست ودرمیان مواد جامد فلزات چگالی بیشتری دارند.

ث) برداشت خود را از شکل زیر در یک سطر بنویسید.

image 127
جواب فعالیت صفحه 30 علوم هفتم

 چگالی مواد مختلف متفاوت است وقتی موادرادریک ظرف می ریزیم براساس چگالی مرتب می شوند

مواد چگالتر پایینتر از موادی که چگالی کمتردارند قرار می گیرند. بنابراین در این شکل چگالی جیوه از

همه بیشتر است و چوب پنبه از همه کمتراست .

برچسب شده در: