در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 30 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 30 علوم چهارم

1-در گروه خود تلاش کنید با وسایلی که در اختیار دارید، یک لامپ را روشن کنید.

2-پس از روشن کردن لامپ، با رسم شکل نشان دهید که سیم، لامپ و باتری را چگونه به یکدیگر وصل کرده اید. نتیجه ی کارگروه خود را به کلاس گزارش دهید .به چیزی که شما درست کردید تا لامپ روشن شود، یک مدار الکتریکی می گویند. در این مدار، در لامپ روشن انرژی از چه شکلی به چه شکل های دیگری تبدیل می شود؟

ابتدا دو سیم بر می‌داریم و سر هر کدام را به دو طرف پایه‌ی لامپ وصل می‌کنیم، سپس دو سر دیگر این سیم را به دو سر باتری وصل می‌کنیم. لامپ روشن می‌شود.

3-با استفاده از یک باتری و فقط یک قطعه سیم، لامپی راروشن کنید. پس از روشن شدن لامپ، شکل مدار را رسم کنید.

انرژی الکتریکی به نورانی تبدیل می‌شود.

4-اگر بخواهید لامپ را روشن و خاموش کنید، چه تغییری در مدار ایجاد می کنید؟ شکل این مدار را رسم کنید.

یک کلید در مسیر سیم بین باتری و لامپ قرار می‌دهیم

برچسب شده در: