جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی دوم


haladars مهر 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی دوم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم

1- آموزگار امروز هم با دسته‌های ده تایی و یکی به کلاس وارد شد و به هر گروه تعدادی از آن‌ها را داد و گفت جواب جمع 24+37 را پیدا کنید. شما هم دست به کار شوید. حاصل جمع دو عدد را پیدا کنید. ابتدا به 24، دسته‌های ده تایی را اضافه کنید. سپس یکی‌ها را اضافه کنید و حاصل جمع را پیدا کنید.

image 200

به همین ترتیب جواب جمع‌های زیر را به کمک دسته‌های ده تایی و یکی پیدا و جاهای خالی را کامل کنید و کنار هر کدام شکل بکشید.

image 198

2- وقتی همه‌ی دانش‌آموزان جمع کردن را یاد گرفتند، آموزگار از آن‌ها خواست حاصل تفریق 17-35 را به دست آورند.

ابتدا از عدد اوّل دسته‌های ده تایی را بردارید.
سپس از عدد باقی مانده یکی‌ها را بردارید.

image 197

به همین ترتیب با وسایلی که در اختیار دارید، جواب تفریق‌های زیر را پیدا و جاهای خالی را کامل کنید و کنار هر کدام شکل بکشید. 

image 199
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی دوم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه