در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

1- یک ورق کاغذ پوستی روی مستطیل روبه رو قرار دهید و تصویر مستطیل را روی آن رسم کنید.

image 34

نوک مدادتان را روی مرکز دوران بگذارید و مانند شکل‌های زیر، کاغذ پوستی را 180 درجه حول مرکز دوران بچرخانید.

image 31

– آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟

بله

اگر شکلی را حول یک نقطه، ١٨٠ درجه دوران دهیم و نتیجه دوران، روی خودش منطبق شود، می‌گوییم شکل مرکز تقارن دارد و نقطهٔ مورد نظر، مرکز تقارن شکل است.

2- شکل روبه‌رو مثلثی متساوی الاضلاع است. یک ورق کاغذ پوستی روی آن قرار دهید و مراحل فعّالیت (١) را تکرار کنید. آیا تصویر، روی شکل منطبق می‌شود؟ چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

image 30

نکته: اگر مثلث را 180 درجه دوران دهیم و بر خودش منطبق شود نقطه، مرکز تقارن است.

image 32

3- در کدام یک از چندضلعی‌های منتظم زیر، نقطهٔ مشخص شده مرکز تقارن است؟

image 36

به نظر شما نُه ضلعی منتظم مرکز تقارن دارد؟

خیر

ده ضلعیِ منتظم چطور؟

بله

از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

چند ضلعی‌های منتظم با اضلاع زوج، مرکز تقارن دارند.

4- یکی از راه‌های تشخیص اینکه نقطهٔ O در مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارن نیست، این است که می‌توان روی شکل، نقطه‌ای پیدا کرد که قرینهٔ آن نسبت به نقطهٔ O روی خود شکل قرار نگرفته باشد. مانند نمونه، نشان دهید که نقطهٔ O در دو شکل دیگر هم، مرکز تقارن نیست.

image 37
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

5- شکل‌های مقابل چگونگی پیدا کردن دوران یافتهٔ نقاط A و B و حول مرکز O  به اندازهٔ 90 و 35 درجه در جهت عقربه‌های ساعت نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

کدام یک از شکل‌های فعّالیت (3) با دوران ∘90 حول نقطهٔ مشخص شده در جهت عقربه‌های ساعت روی خودش می‌افتد؟

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

برچسب شده در: