در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

1- محیط مربّع مقابل را به دست آورید.

image 11

P=a+a+a+a

در درس قبل محیط مربّع به صورت 4a نوشته شده است، درستی این تساوی را توضیح دهید.

a+a+a+a=4a

2- محیط مثلث متساوی الاضلاع را به دو صورت به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

3- حالا محیط مثلث متساوی الساقین و مستطیل را به دست آورید.

جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

آیا می‌توانیم a را با a جمع کنیم؟ چرا؟

بله زیرا هم‌جنس‌اند.

آیا می‌توانیم a را با b جمع کنیم و با یک جمله نشان دهیم؟ چرا؟

خیر زیرا هم‌جنس نیستند.

گام به گام سایر صفحات درس عبارت های جبری

برچسب شده در: