در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 31 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 31 فیزیک دهم

این فعالیت به شما کمک می کند تا درک بهتری از نیروی دگرچسبی به دست آورید. به این منظور از یک لیوان پر از آب، یک کارت بانکی و تعدادی وزنه چند گرمی یا سکه های پول استفاده کنید. ابتدا مطابق شکل الف، کارت را طوری روی لبه لیوان قرار دهید که تنها نیمی از آن با آب در تماس باشد. وزنه های چند گرمی را روی قسمتی از کارت قرار دهید که با آب در تماس نیست (ابتدا وزنه 5 گرمی، سپس 10 گرمی و…). نتیجه مشاهده خود را با توجه به مفاهیمی که تاکنون فرا گرفته اید توضیح دهید.

یکی دو قطره مایع شوینده به آب اضافه کنید و آزمایش را تکرار کنید. نتیجه مشاهده خود را در گروه خود به بحث بگذارید.

جواب فعالیت صفحه 31 فیزیک دهم
جواب فعالیت صفحه 31 فیزیک دهم

به کمک این فعالیت ساده، می توان شناختی کلی از نیروی دگرچسبی بین مولکول های آب و مولکول های کارت به دست آورد. آزمایش نشان می دهد که این نیرو بین 0/1 تا 0/15 نیوتون است.

البته می توان جواب زیر را هم از نظر گذراند:

جواب بخش اول: در این حالت نیروی هم‌چسبی بین مولکول‌های آب، کم‌تر از نیروی دگرچسبی بین مولکول‌های آب و کارت بانکی خواهد شد؛ زمانی‌که سکه در طرف دیگر کارت بانکی قرار داده‌شود، آب از سطح اولیه خود بالاتر خواهد آمد و درصورتی‌که نیروی وزن سکه‌ها از نیروی دگرچسبی بین آب و کارت بیشتر باشد، کارت از طرف دیگر خواهد افتاد.
جواب بخش دوم: زمانی‌که مایع شوینده به آب اضافه شود، نیروی دگرچسبی کاهش یافته و کارت از آب جدا می‌شود.

برچسب شده در: