در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 تاریخ دوازدهم

بحث و گفت و گو

با راهنمایی دبیر و با توجه به مطالبی که در درس 2 خوانده‌اید، دربارۀ تأثیر وقوع انقلاب‌های سیاسی و صنعتی در کشورهای اروپایی (قرن 18 م) بر روابط آن کشورها با ایران در دورۀ قاجار بحث و گفت‌وگو کنید.

انقلاب‌های سیاسی و صنعتی باعث گسترش سیاست‌های اقتصادی توسعه طلبانهٔ کشورهای اروپایی در کشورهای دیگر از جمله ایران گردید. به دلیل نیاز آنها به مواد اولیه، نیروی کار ارزان، بازار فروش محصولات و سرمایهٔ مادی فراوان، سعی نمودند در ایران امتیازات سیاسی و اقتصادی فراوان به دست آورند. از این رو به استعمار ایران روی آوردند. شاهان قاجار به دلیل ناآگاهی از تحولات جهانی، امتیازات اقتصادی و سیاسی فراوانی را به اروپاییان واگذار کردند و زیر سلطه قرار گرفتند.