در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 دفاعی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 دفاعی نهم

با مراجعه به منابع معتبر ادامهٔ شعر زیر را پیدا کنید و آن را در کلاس همخوانی کنید.

به به چه حرف خوبی                      آن شب امام ما گفت

به به چه حرف خوبی                     آن شب امام ما گفت

حرفی که خواب دشمن                 از آن سخن برآشفت

حرف امام این بود:                       در سرزمین ایران ،

 پاینده است اسلام،                     تا هست نور ایمان

 ما بچه‌های ایران                         جنگیم تا رهائی

ترسی به دل نداریم                      از رنج و بی غذایی

فریادمان بلند است،                    نهضت ادامه دارد

حتی اگر شب و روز                      بر ما گلوله بارد

از توپ و تانک دشمن،                 هرگز نمی ‌هراسیم

دشمن گیاه هرز است،                 ما مثل تیغ و داسیم

دشمن خیال کرده،                       ما نوگل بهاریم

اما امام ما گفت                           ما مرد کارزاریم

فریادمان بلند است،                    نهضت ادامه دارد

حتی اگر شب و روز                      بر ما گلوله بارد

با جست وجو در آثار امام خمینی و بیانات مقام معظم رهبری ، نقش دانش آموزان را در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی بررسی کنید.

۱.تداوم راه و یاد امام خمینی (ره)

2. پافشاری بر اصول و ارزشهای الهی

3. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعمیق معارف اسلامی

4.حفظ وحدت کلمه

5. دشمن‎شناسی و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگی دفاعی

6. خسته نشدن و جذب دنیا و راحتی آن نگردیدن

7. طرد کامل فرهنگ منحط غربی

با توکل به خدا و اعتقاد به قرآن با استفاده از تفکر ، تعقل ، کسب علم و دانش و با اخلاق نیک و عمل صالح زمینه ساز حجت حق امام مهدی باشیم تا عدالت ، صلح و برادری در سرتاسر جهان حاکم ایران شود.

برچسب شده در: