در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم

1- در بعضی از کشورها میوه را به صورت دانه‌ای می‌فروشند. اگر قیمت هر سیب را با a و قیمت هر گلابی را با b نشان دهیم، موارد زیر را با عبارت جبری نشان دهید.

قیمت 5 سیب: 5a

قیمت 7 گلابی: 7b

قیمت 3 سیب و 2گلابی: 3a+3b

اگر فردی از میوه فروشی در یک روز 3 سیب خریده باشد و در روز بعد 2 سیب و 4 گلابی خریده باشد، مجموع هزینهٔ این دو خرید چقدر می‌شود؟

3a+2a+4b=5a+4b= هزینه
خرید دوم        خرید اول        

2- الف) مساحت هر دو مستطیل را با عبارت جبری نشان دهید.

image 15

2a=S1 مساحت مستطیل (1)

image 12

3a=S2 مساحت مستطیل (2)

2a+3a=5a=S=S1+S2

ب) دو مستطیل را کنار هم گذاشته‌ایم. توضیح دهید مساحت این شکل چگونه به دست آمده است؟


طول مستطیل جدید برابر است با مجموع طول دو مستطیل قبلی

S=5a=(2+3)a

ج) پاسخ‌های الف و ب را با هم مقایسه کنید. با هم برابرند.

جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم

3- مانند سؤال 2 برای شکل زیر یک تساوی بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم

توضیح دهید که با کمک تساوی بالا چگونه می‌توان یک عدد بیرون پرانتز را در جمله‌های آن ضرب کرد.


عدد قبل پرانتز را در تک تک جمله‌های داخل پرانتز ضرب کنیم.

گام به گام سایر صفحات درس عبارت های جبری

برچسب شده در: