در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 زیست دهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 زیست دهم

image 10

دربارۀ ارتباط بین گوارش نشخوارکنندگان با گرم شدن کرۀ زمین اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

متان یکی از گاز های گلخانه ای است که افزایش آن در جو زمین، باعث گرم تر شدن کره ی  زمین می شود. طی فرایند گوارش و هضم مواد گیاهی توسط باکتری ها، مقداری گاز متان تولید  می شود. گاو ها عامل تولید 10 تا 15 درصد از گاز متان در سطح زمین هستند؛ حدود 95 درصد  از این گاز متان در هنگام نشخوار کردن علوفه، از دهان این حیوان خارج می شود.

 

بنابراین،  گوارش غذا در نشخوارکنندگان، همراه با تولید گاز متان است که می تواند منجر به گرم تر شدن  کره ی زمین شود.

 

برچسب شده در: