در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 فیزیک یازدهم تجربی

در حسگر کیسه هوای برخی از خودروها از یک خازن استفاده می شود. دربارهٔ چگونگی عملکرد این حسگرها تحقیق کنید و نتیجه آن را به کلاس گزارش دهید.

داخل کیسه های هوا، خازنی است که از دو صفحه فلزی کوچک و نزدیک به هم ساخته شده است که بار های Q+ و -Q دارند. وقتی اتومبیل ناگهان متوقف می شود، صفحۀ عقبی که سکتر است به سمت صفحه سنگین تر جلویی حرکت می کند. این حرکت موجب تغییر ظرفیت خازن(نسبت Q به اختلاف پتانسیل الکتریکی V ی بین صفحه ها) می شود و یک مدار الکتریکی این تغییر را آشکاری سازی کرده و کیسه های هوا را به کار می اندازد.