در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم

1.با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم های توندرا، تایا، جنگل های بارانی استوایی، ساوان و بیابان را روی نقشه در محل مربوط بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم

٢. با توجه به نقشه و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که جنگل های بارانی استوایی در کدام قاره ها و کشورها، وجود دارند؟

قاره آسیا: کشورهای اندونزی، مالزی، چین، کره جنوبی

قاره آمریکا: کشورهای برزیل و آمریکای مرکزی.

قاره آفریقا: کشورهای کنگو، نیجر، آفریقای مرکزی.

ب) کدام کشور، بیشترین وسعت جنگل های بارانی استوایی را دارد.

برزیل

3- کاربرگهٔ شمارهٔ (۴) را در کلاس انجام دهید.

جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 32 مطالعات نهم

3. زیست بوم ساوان بین کدام زیست بوم ها، قرار گرفته است؟

جنگل های بارانی استوایی و بیابان

۴. بین عرض جغرافیایی و میزان پوشش گیاهی چه رابطه ای وجود دارد؟ مثال بزنید.

هر چه از استوا به سمت مدار رأس السرطان و رأس الجدی دورتر شویم، میزان بارش و پوشش گیاهی نیز کمتر می شود. به گونه ای که پوشش گیاهی جنگل های انبوه در استوا در عرض های بین المدارین، کم کم تبدیل به ساوان و بیابان می شود.

5. بین میزان بارش و میزان پوشش گیاهی چه رابطه ای وجود دارد؟ مثال بزنید.

هر چه میزان بارش بیشتر باشد، تراکم پوشش گیاهی نیز بیشتر است. مانند جنگل های انبوه استوایی. هر چه میزان بارش کمتر شود، از تراکم پوشش گیاهی نیز کم می شود. مانند: ساوان