در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

1- کدام یک از دو قرصی که در مرکز قرار گرفته، بزرگ تر است؟

جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

الف) با مشاهده تشخیص دهید. با مشاهده به نظر می‌آید که قرص سمت چپ بزرگ‌تر است.

ب) یک کاغذ روی یکی از آنها قرار دهید. دایره محیط آن قرص را بکشید و با گذاشتن تصویر کشیده شده بر شکل دیگر، اندازهٔ آنها را با هم مقایسه کنید.

با انجام این آزمایش مشخص می‌شود که دو قرص هم اندازه هستند و خطای دید باعث می‌شده که قرص چپ را بزرگ‌تر ببینیم.

2- اگر قطعه‌های A و B قطعه‌هایی از شیرینی مورد علاقهٔ شما باشد، کدام قطعه را انتخاب می‌کنید؟ (قطعهٔ بزرگ‌تر کدام است؟)

با مقایسۀ چشمی به نظر می‌آید که قطعۀ B بزرگ‌تر است.

جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

با یک کاغذ شفاف این دو قطعه را مقایسه کنید؟ آیا حدس شما درست بود؟

خطوط رسم شده در شکل روبرو نشان می‌دهد که در سمت راست، پهنای شکل‌ها کمتر می‌شوند و با توجه به دو خط MN و M, N,می‌توان نتیجه گرفت که پهنای شکل B بیشتر کم می‌شود و با وجود اینکه طول آن بیشتر است نمی‌توان با اطمینان بزرگ‌تر بودن شکل B را تایید کرد. چون پهنای آن کمتر است.
برای اظهار نظر درست و دقیق باید مساحت دو شکل با هم مقایسه شود.

3- آیا مشاهده کردن یا به طورکلی استفاده از حس‌های پنج گانه برای اطمینان از درستی یک موضوع کافی است؟ چرا؟

مسائل بالا نشان می‌دهند که مشاهده و حواس پنج‌گانه اگر چه برای بررسی یک مساله لازم هستند، اما کافی نیستند و نمی‌توان فقط فقط با استناد به آنها دربارۀ درستی یا نادرستی یک مساله قضاوت کرد.

برچسب شده در: