در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 جغرافیا یازدهم

1- دو عامل ایجاد بیابان ها را توضیح دهید.

 – استقرار مرکز پرفشار جنب استوایی: در نواحی پرفشار، فرونشینی هوا مانع صعود هوا و در نتیجه بارش می ‌شود. در منطقه جنب استوایی توده ‌های هوا در حوالی مدارهای رأس السرطان و رأس الجدی فرو می ‌نشینند و منطقه ی پرفشار را به وجود می‌ آورند؛ در نتیجه، کمربند بیابانی کره ی زمین در اطراف این دو مدار در سه قاره گسترده شده است. در مناطق قطبی نیز به دلیل پرفشار بودن، امکان صعود هوا وجود ندارد.

البته در برخی سواحل قاره ‌ها مانند سواحل آمریکای جنوبی و سواحل آفریقای جنوبی بیابان ‌هایی پدید آمده ‌اند (بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی و نامیب در آفریقا). در این مناطق نیز علت اصلی به وجود آمدن بیابان، وجود مرکز پرفشار و صعود نکردن هواست. هر چند جریان‌ های آب سرد که از قطب به سمت این نواحی در حرکت ‌اند، صعود نکردن هوا را تشدید می‌ کنند و موجب بیابانی شدن این نواحی می ‌شود. 


– دوری از منابع رطوبت و شکل و جهت ناهمواری ‌ها: برخی نواحی به علت دوری از دریاها و مناطقه رطوبتی و هم چنین قرار گرفتن در پشت کوه‌ ها که از رسیدن توده ‌های هوای مرطوب به آن ها جلوگیری می کند با خشکی هوا مواجه می ‌شوند؛ مانند گبی و تکله ‌ماکان


2- چرا با آن که در سواحل جنوبی ایران به علت تبخیر آب دریا، رطوبت زیادی وجود دارد، بارندگی ناچیز است و این نواحی جزء نواحی خشک محسوب می شود؟ 

برای بارندگی دو ویژگی (یکی رطوبت کافی و دیگری صعود هوا و تراکم آن) باید وجود داشته باشد. در سواحل جنوبی ایران رطوبت کافی وجود دارد ولی به دلیل قرار گرفتن در مجاورت مدار رأس ‌السرطان (پرفشار جنب استوایی) امکان صعود هوا و در نتیجه بارش وجود ندارد.