جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هشتم


haladars آبان 11, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

اگر خطی مانند d1 ، خطوط a و b را مانند شکل با زاویه‌های مساوی قطع کرده باشد، خط‌های a و b با هم موازیند. به خط d1 ، خط مورب می‌گویند.

موازی بودن خط‌های a و b را به صورت a || b  نمایش می‌دهند.

هر خطی که دو خط موازی را قطع کند با آنها زاویه‌های مساوی می‌سازد.

image 40

– اگر A1 = 60° باشد، زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید و راه حل خود را توضیح دهید.

چون مکمل زاویهٔ A۱ است. A۳=۱۲۰°
زیرا زاویه‌های تند با هم مساویند. B۱=۶۰°
چون با زاویه B۱ متقابل به راس است. B۲=۶۰°
چون مکمل B۲ است. B۳=۱۲۰°

2- خط d۲ را بر a عمود کنید و ادامه دهید تا خط b را قطع کند. چرا d۲ بر b هم عمود است؟

چون با یکی از خط موازی زاویهٔ 90 درجه می‌سازد، با دیگری هم زاویه 90 درجه می‌سازد.

image 41

3- خط d۳ با خط b زاویهٔ °۷۰  ساخته است. خط  d۳  با خط a چه زاویه‌ای می‌سازد؟

پاسخ: ۷۰ درجه

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

4- دو خط a و b با هم موازی‌اند و خط d۱  مورب است؛ پس زاویه‌های A۱ و B۱  با هم مساوی‌اند. این مطلب را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

image 43


چرا A۱ و B۲ مکمل‌اند؟


اگر خط a را روی صفحه انتقال دهیم تا روی b گیرد و نقطهٔ A روی B بیفتد، زاویهٔ A۱ روی کدام زاویه قرار می‌گیرد؟

چگونه از این طریق می‌توان توجیه کرد که زاویهٔ  A۱ و زاویهٔ  B۲ مکمل یکدیگرند؟ توضیح دهید.

اگر در رابطه (۲) به جای  B۲ ، A۱ را قرار دهیم، خواهیم داشت:

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه