در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

اگر خطی مانند d1 ، خطوط a و b را مانند شکل با زاویه‌های مساوی قطع کرده باشد، خط‌های a و b با هم موازیند. به خط d1 ، خط مورب می‌گویند.

موازی بودن خط‌های a و b را به صورت a || b  نمایش می‌دهند.

هر خطی که دو خط موازی را قطع کند با آنها زاویه‌های مساوی می‌سازد.

image 40

– اگر A1 = 60° باشد، زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید و راه حل خود را توضیح دهید.

چون مکمل زاویهٔ A۱ است. A۳=۱۲۰°
زیرا زاویه‌های تند با هم مساویند. B۱=۶۰°
چون با زاویه B۱ متقابل به راس است. B۲=۶۰°
چون مکمل B۲ است. B۳=۱۲۰°

2- خط d۲ را بر a عمود کنید و ادامه دهید تا خط b را قطع کند. چرا d۲ بر b هم عمود است؟

چون با یکی از خط موازی زاویهٔ 90 درجه می‌سازد، با دیگری هم زاویه 90 درجه می‌سازد.

image 41

3- خط d۳ با خط b زاویهٔ °۷۰  ساخته است. خط  d۳  با خط a چه زاویه‌ای می‌سازد؟

پاسخ: ۷۰ درجه

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

4- دو خط a و b با هم موازی‌اند و خط d۱  مورب است؛ پس زاویه‌های A۱ و B۱  با هم مساوی‌اند. این مطلب را به صورت زیر نشان می‌دهیم.

image 43


چرا A۱ و B۲ مکمل‌اند؟


اگر خط a را روی صفحه انتقال دهیم تا روی b گیرد و نقطهٔ A روی B بیفتد، زاویهٔ A۱ روی کدام زاویه قرار می‌گیرد؟

چگونه از این طریق می‌توان توجیه کرد که زاویهٔ  A۱ و زاویهٔ  B۲ مکمل یکدیگرند؟ توضیح دهید.

اگر در رابطه (۲) به جای  B۲ ، A۱ را قرار دهیم، خواهیم داشت:

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس توازی و تعامد

برچسب شده در: