در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

1- به شیوهٔ شمارش تعداد دایره‌ها توجه کنید. چه رابطه‌ای بین آن و شمارهٔ شکل‌ها وجود دارد؟

الف) تعداد دایره‌های شکل 4 و شکل n‌ام را بنویسید.

image 23

ب) با کمک عبارتی که برای جمله n‌ام نوشته‌اید، تعداد دایره‌های شکل دهم را پیدا کنید.


به جای n عدد 10 را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.

image 22

2- اگر جمله n‌ام یک الگو ۵ – ۳n باشد، جمله چهارم و دهم را پیدا کنید.

۷ = ۵ – ۴ × ۳ به جای n عدد ۴ را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.
۲۵ = ۵ – ۱۰ × ۳ به جای n عدد ۱۰ را قرار می دهیم و جواب را حساب می کنیم.

3- عبارت ۷ – ۲n  را به ازای عددهای داده شده پیدا کنید. مانند نمونه راه حل را بنویسید.

به جای n عدد 3 را قرار می‌دهیم.

image 205

4- برای پیدا کردن محیط تشک کشتی رابطه P = ۴a را نوشته اید. محیط یک تشک کشتی به طول ۵ متر را پیدا کنید.

۲۰ = ۵ × ۴  به جای a عدد ۵ را قرار می دهیم.

5- در نمودار جبری زیر به جای x مقدار 3 را قرار دهید و حاصل را پیدا کنید. عبارت‌های جبری نمودار را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

برچسب شده در: