جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هفتم


haladars آبان 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

1- به شیوهٔ شمارش تعداد دایره‌ها توجه کنید. چه رابطه‌ای بین آن و شمارهٔ شکل‌ها وجود دارد؟

الف) تعداد دایره‌های شکل 4 و شکل n‌ام را بنویسید.

image 23

ب) با کمک عبارتی که برای جمله n‌ام نوشته‌اید، تعداد دایره‌های شکل دهم را پیدا کنید.


به جای n عدد 10 را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.

image 22

2- اگر جمله n‌ام یک الگو ۵ – ۳n باشد، جمله چهارم و دهم را پیدا کنید.

۷ = ۵ – ۴ × ۳ به جای n عدد ۴ را قرار می‌دهیم و جواب را حساب می‌کنیم.
۲۵ = ۵ – ۱۰ × ۳ به جای n عدد ۱۰ را قرار می دهیم و جواب را حساب می کنیم.

3- عبارت ۷ – ۲n  را به ازای عددهای داده شده پیدا کنید. مانند نمونه راه حل را بنویسید.

به جای n عدد 3 را قرار می‌دهیم.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

4- برای پیدا کردن محیط تشک کشتی رابطه P = ۴a را نوشته اید. محیط یک تشک کشتی به طول ۵ متر را پیدا کنید.

۲۰ = ۵ × ۴  به جای a عدد ۵ را قرار می دهیم.

5- در نمودار جبری زیر به جای x مقدار 3 را قرار دهید و حاصل را پیدا کنید. عبارت‌های جبری نمودار را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم
جواب فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه