در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 34 مطالعات پنجم

1- کاربرگه‌ی شماره‌ی (5) را در کلاس انجام دهید تا با «موادّ اوّلیه» بیشتر آشنا شوید.

کارخانه ها برای تولید کالاها به مواد اولیه ی مختلف نیاز دارند، از جدول زیر استفاده کنید و مواد اولیه ی مناسب را انتخاب و در ستون مربوط به آن بنویسید. 

image 5