در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 34 هندسه یازدهم همراه شما هستیم.

می‌خواهیم نشان دهیم هر تبدیل طولپا اندازهٔ زاویه را حفظ می‌کند.
فرض کنید Tتبدیلی طولپاست.

image 243