در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 جغرافیا دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 35 جغرافیا دوازدهم

١- الف) کدام اصول قانون اساسی مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستاست؟

در قانون اساسی ایران 9 اصل به شوراهای شهر وروستا مربوط می شوند .

ب) اعضای شورای شهر یا روستای محل زندگی شما چه کسانی هستند؟
1- افرادی دارای تحصیلات عالی در زمینه‌ٔ شهرسازی نسبت به سایر مردم می‌باشد – 2- دارای تجزیهٔ اجرایی در امور شهر می‌باشند. 3- دارای تعهد ملی و دینی هستند.

ج) به نظر شما، اعضای شورای شهر و روستا باید چه صلاحیت‌هایی داشته باشند؟
از موقعیت، مشکلات و امکانات محل خود یعنی شهریا روستا شناخت و اطلاعات کافی داشته باشند. – اهل مشورت و استفاده از نظرات مختلف باشند. خوشنام و مورد اعتماد باشند.

د) ترکیب اعضای شورای شهر باید از نمایندگان کدام گروه‌ها و طبقات اجتماعی باشد؟ چرا؟
باید نماینده از همهٔ گروه‌ها و طبقات اجتماعی محل خود باشند؛ چون به این طریق می‌توانند حس مشترکی با مردم داشته باشند و بتوانند مشکلات آنها را مطرح و پاسخگو باشند.

2- به پایگاه اینترنتی شهرداری محل زندگی خود مراجعه کنید. با راهنمایی معلم، موارد درخواست شده را استخراج نمایید و در کلاس ارائه دهید.
این فعالیت بیشتر به این منظور طراحی شده است که معلم بتواند از ظرفیت دانش آموزان برای انجام کار عملی وپژوهش میدانی استفاده کند ودانش آموزان که کمتر از یکسال دیگر در دانشگاهها به تحصیل خواهند پرداخت بتوانند مهارت هایی در این زمینه کسب نمایند. ضمن اینکه برای دانش آموزان نمره فعالیت مستمر خارج از کلاس نیز باید متناسب با فعالیت انجام شده وارائه آن در کلاس درس درنظر گرفته شود .