در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی (هنرستان) همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی

نوعی بامبو پس از آنکه به ارتفاع 20 سانتی‌متر می‌رسد، به‌طور تقریبی در هر ساعت 3/8 سانتی‌متر رشد می‌کند. ارتفاع بامبو تابعی از زمان است و اگر ارتفاع بامبو را (برحسب سانتی‌متر) پس از t ساعت با h(t) نشان دهیم داریم: h(t)=20+3/8t.

اگر رشد بامبو را در یک شبانه‌روز در نظر بگیریم، دامنه این تابع [0,24] خواهد بود.

1) جدول زیر را کامل کنید و اختلاف مقادیر تابع را در داخل مربع ها بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی
جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی

نمودار زیر، نمودار تابع h(t)=20+3/8t را نشان می‌دهد.

جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی
جواب فعالیت صفحه 35 ریاضی یازدهم فنی

2) به ازای هر یک واحد افزایش مقدار t، مقدار h چه تغییری می‌کند؟

به اندازه 3/8

3) رابطهٔ بین دو کمیت h و t، خطی است یا غیر خطی؟ چرا؟

خطی است زیرا به ازاء هر یک واحد افزایش t مقدار h به اندازه ثابت 3/8 تغییر میکند.

4) h(2) چه چیزی را نشان می‌دهد؟ h(18) چطور؟

ارتفاع بامبو در ساعت دوم را نشان میدهد. ارتفاع بامبو در ساعت ۱۸ ام را نشان میدهد

5) اگر h(a)=39، a را پیدا کنید. این مقدار چه چیزی را نشان می‌دهد؟

این عبارت یعنی ارتفاع بامبو در ساعت a به میزان ۳۹ متر است