در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

4- کاربرگه ‌های شمارهٔ (۵) و(۶) را کامل کنید.

 کاربرگه شماره (۵).

جواب فعالیت صفحه 35 مطالعات نهم
جواب فعالیت صفحه 35 مطالعات نهم

کاربرگه شماره (۶).

سه زیست بوم به ترتیب:

جنگل های استوایی، ساوان و بیابان.

5- فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اکوتوریست) جایزه بدهند. کدام زیست بوم را برای سفر انتخاب می‌کنید؟ چرا؟


 جنگل‌های بارانی استوایی، به علت پوشش گیاهی مناسب و بارندگی

6- به طور گروهی، یک برگهٔ تبلیغاتی (بروشور) مسافرتی برای مسافران یکی از زیست بوم‌ها تهیه کنید. روی برگه، یک پیام جالب برای ترغیب گردشگران به مسافرت به آنجا بنویسید. چند تصویر جذاب از گیاهان یا جانوران آن ناحیه هم روی آن بچسبانید یا نقاشی کنید. در برگهٔ تبلیغاتی خود دربارهٔ آب و هوا، جانوران و گیاهان آن منطقه مطالبی بنویسید و به مسافران توصیه کنید که هنگام سفر به آن منطقه، چه وسایل یا لباس‌هایی به همراه داشته باشند.

برعهده شما