در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 35 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 35 مطالعات پنجم

2. صاحبان کارخانه ها یا کارگاه های تولیدی باید همه ی کارگران و کسانی را که در کارخانه مشغول به کارند، بیمه کنند. پرس و جو کنید که این بیمه چیست و چه فایده ای دارد.

بیمه، نوعی پس انداز محسوب می شود که با پرداخت حق بیمه، از پوشش های بیمه ای بخصوص هزینه پزشکی حادثه نقص عضو حادثه بیماری های خاص ازکارافتادگی ،فوت به هر علت یا فوت حادثه، به بیمه شده گان یا ذی نفع بیمه ای کمک کرده،و در آینده نیز یک سرمایه ای عالی به بیمه گذار اهدا می کند.