جواب فعالیت صفحه ۳۶ زیست یازدهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه ۳۶ زیست یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه ۳۶ زیست یازدهم

۱) طرح زیر مغزماهی را نشان می دهد.

جواب فعالیت صفحه 36 زیست یازدهم
جواب فعالیت صفحه ۳۶ زیست یازدهم

لوب های (پیازهای) بویایی ماهی نسبت به کل مغز جانور از لوب های بویایی انسان بزرگ تر است.
این مطلب چه واقعیتی را دربارۀ حس بویایی ماهی نشان می دهد؟

حس بویایی ماهی قوی تر از حس بویایی انسان است.

٢) ساختار و عملکرد چشم مرکب و چشم انسان را مقایسه کنید.

دانش آموزان می توانند به واحد های بینایی و عدسی های متععد و در چشم حشرات تصویر موزاییکی حاصل در مقایسه با وجود یک عدسی در چشم انسان و تصویر یک پارچه اشاره کنند.

٣) خط جانبی در ماهی ها با کدام ساختار ها در انسان شباهت دارد؟

گیرنده های تعادلی در مجاری نیمم دایره

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه