جواب فعالیت صفحه ۳۶ علوم نهم


haladars مرداد 19, 1401 دقیقه مطالعه
جواب فعالیت صفحه ۳۶ علوم نهم

در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 36 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 36 علوم نهم

قبض برق خانه مسکونی خودتان را به کلاس بیاورید و با توجه به آن و داده های موجود در جدول زیر به پرسش ها پاسخ دهید:

مقدار کربن ­دی‌اکسید تولید شده (کیلوگرم)منبع تولید برقمیزان برق مصرفی در 45 روز (کیلووات ساعت)
0/9 × 350 = 315 کیلوگرمزغال سنگ x= 350
0/7 × 350 = 245 کیلوگرمنفت خام
0/01 × 350 = 3.5 کیلوگرمباد
0/03 × 350 = 10.5 کیلوگرمگرمای زمین
0/05 × 350 = 17.5 کیلوگرمسلول­‌های خورشیدی

الف) حساب کنید میزان برق مصرفی خانواده شما در ۴۵ روز سبب ورود چند کیلوگرم کربن دی اکسید به هوا کره می‌شود.

پاسخ: اگر 350 کیلووات ساعت مصرف انرژی در یک دوره 45 روزه باشد، چون در کشور ما از سوختن نفت برق تولید می­‌شود، پس 210 = 350 × 0/7 / یعنی 245 کیلوگرم کربن دی اکسید در 45 روز.

ب) با توجه به قبض برق خانه مسکونی خودتان، حساب کنید که مقدار کربن دی اکسید ورودی به هواکره در اثر مصرف سالانه برق خانواده شما چند کیلوگرم است.

پاسخ: 8 = 45 ÷ 365 / یعنی یک سال دارای 8 بخش 45 روزه می باشد. / 1960 = 8 × 245 ، یعنی کیلوگرم کربن دی اکسید در سال

پ) درباره میزان آلایندگی هر یک از منبع های تولید برق گفت و گو کنید.‌

پاسخ: تولید آلودگی (آلایندگی) زغال سنگ بیشتر است زیرا 0.9 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند تا یک کیلووات ساعت برق از سوزاندن زغال سنگ تولید کند و کمترین تولید آلودگی مربوط به برق تولید شده توسط سلول های خورشیدی است که تنها 0.05 کیلوگرم دی اکسید کربن تولید می کند.

ت) هر گاه بدانید که یک درخت میانسال به طور میانگین سالانه ۱۰ کیلوگرم کربن دی اکسید مصرف می کند؛ حساب کنید چند درخت لازم است تا همه کربن دی اکسید تولید شده توسط خانواده شما مصرف شود.

پاسخ: 168 = 10 ÷ 1680 / در نتیجه 196 درخت لازم است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    خیلی خوب