در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 36 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 36 علوم هشتم

چشمان یکی از اعضای گروه را با یک پارچه تیره با احتیاط ببندید. چراغ قوه ای را روشن کنید و نور آن را در فاصله 15 10 سانتی متری به بخش های مختلف بدن او بتابانید.

الف) آیا دانش آموز نور را احساس می کند؟

برای احساس نور باید گیرنده ی مناسب که در اندام چشم قرار دارد تحریک شود پس در مرحله اول  درکی صورت نمی گیرد.

ب) چراغ قوه را به پوست نزدیک تر کنید؛ آیا او نور را احساس می کند؟

در پوست گیرنده مخصوص نور وجود ندارد پس احساس نمی شود.

ج) دانش آموز در فاصله نزدیک می فهمد که چراغ قوه به او نزدیک شده است؛ چرا؟ درباره نتایج این فعالیت با هم کلاسی های خود بحث کنید.

با نزدیک شدن نور مقداری از نور از پارچه عبور کرده و تا حدی این احساس به وجود می آید.

مهمترین اندام های حسی لمس در پوست  – صوت درگوش –  نور درچشم – چشایی 

با ساختمان چشم در کلاس پنجم آشنا شدید. با استفاده از مولاژ چشم یا پوسترهای موجود در مدرسه شکل ساده ای از کره چشم را ترسیم و بخش های مختلف آن را نام گذاری کنید.

جواب فعالیت صفحه 36 علوم هشتم
جواب فعالیت صفحه 36 علوم هشتم

برچسب شده در: