در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 36 نگارش دوازدهم همراه شما حالا درسی ها هستیم.

جواب فعالیت صفحه 36 نگارش دوازدهم

دو تابلوی اطلاع رسانی به دو گونۀ نثر زبانی و نثر ادبی برای حمایت از کالای ایرانی بنویسید.

نثر زبانی: با خرید کالای ایرانی، پشتیبان کارگران زحمتکش باشیم.

حمایت از کالای ایرانی حمایت از یک نسل تلاشگر و بی ادعاست.

نثر ادبی: با حمایت از کالای ایرانی به رگ تولید و سربلندی ایران، خون تازه ای بریزید.

بذر اعتماد خود را در دستان کارگر ایرانی بکارید تا درخت آینده روشن، سبز بماند.