در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم

1) نوع ناهمواری (دشت، قلّه، رشته کوه، فلات و …) را در جای خالی بنویسید.

جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم
جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم

2) نمونه ناهمواری های بالا را روی یک نقشه طبیعی جهان پیدا کنید و نشان دهید.

جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم
جواب فعالیت صفحه 37 جغرافیا یازدهم

3) با توجه به معلومات قبلی خود بگویید هر یک از این ناهمواری ها چگونه پدید آمده اند.

رشته کوه آلپ: برخورد دو ورقه آفریقا و اوراسیا

رشته کوه راکی: برخورد دو ورقه آمریکای شمالی و ورقه اقیانوس آرام

رشته کوه آند: برخورد دو ورقه آمریکای جنوبی و ناکازاکی

قله کلیمانجارو: فعالیت های آتشفشانی و خروج مواد مذاب

دشت لوت: عوامل تکتونیکی (وجود هسته مقاوم و مقاومت در مقابل چین خوردگی)

فلات تبت: عوامل تکتونیکی

قله دماوند: فعالیت های آتشفشانی وخروج مواد مذاب