در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی نهم

1- به گفت‌وگوی زیر توجه کنید:
مهرداد:
آیا در هر لوزی زاویه‌های روبه رو با هم برابر است؟
سعید: بله، من در یک کتاب هندسه دیدم که اثبات کرده بود در متوازی الاضلاع زاویه‌های روبه رو، با هم مساوی است و لوزی هم نوعی متوازی الاضلاع است.

image 107

در این مسئله و اثبات آن، فرض، حکم و استدلال را در زیر کامل کنید:

فرض: شکل لوزی است.
حکم: زاویه‌های روبرو در لوزی با هم برابر است.

استدلال:

image 106

2- اولین اقدامی که برای اثبات انجام می‌دهیم، تشخیص فرض، حکم و واقعیت‌های مرتبط با آن مسئله است که از قبل آنها را می‌دانستیم. در مسئلهٔ زیر فرض، واقعیت‌های از قبل ثابت شده یا دانسته و حکم را به زبان ریاضی بنویسید و عبارت‌ها را کامل کنید:

فرض:            ABCD است.
حکم:            قطرهای مستطیل، مساوی است.

AC = BD :حکم

image 108
جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی نهم
جواب فعالیت صفحه 37 ریاضی نهم

برچسب شده در: