در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 37 مطالعات نهم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 37 مطالعات نهم

الف) سه کشور نام ببرید که بیش از ۳۰۰ گونه در معرض خطر دارند.

استرالیا، اندونزی و ایالات متحده آمریکا

ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از ۵۰ گونه در معرض خطر دارند.

شیلی، انگلستان.

٢. نواحی جنوب شرقی آسیا، استرالیا و آمریکای جنوبی را از نظر تعداد گونه های در معرض خطر با کانادا و اروپای شمالی مقایسه کنید. علت تفاوت چیست؟

در کشورهای گروه اول تعداد گونه های در معرض خطر بیشتر از کشورهای اروپای شمالی و کانادا است کشورهای گروه اول به خاطر فقر وعدم اشتغال مردم برای کسب در آمد بیشتر به شکار وقطع درختان روی آورده اند.

٣. چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه های در معرض خطر بسیار کم است؟

آب و هوای گرم و خشک، کمبود بارندگی و عدم امکان کشاورزی موجب کمی جمعیت انسانی و در نتیجه کاهش گونه های در معرض خطر در این ناحیه شده است. مقاوم بودن گونه های گیاهی و جانوری و تنوع کم زیستی در صحرا نیز از جمله دلایل کم بودن گونه های در معرض خطر در صحرا است.