در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- به غیر از تحصیل تصور می کنید در چه زمینه های دیگری می توانید موفق شوید؟ این موارد را فهرست کنید.

شغل، زندگی خانوادگی، جلب رضایت خداوند.

2- افرادی را مثال بزنید (مرد یا زن) که در زندگی خود موفق بوده اند؛ راز موفقیت آنها چه بوده است؟

انسان های مانند ابن سینا، امیر کبیر و … که راز موفقیت همه آنها تلاش و پشتکار و ناامید نشدن و برنامه ریزی است.