در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 تفکر و سبک زندگی هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 تفکر و سبک زندگی هفتم

1ــ چرا انسان تا پایان عمر نیازمند یادگیری است؟

چون هر لحظه علوم تکنولوژی در حال پیشرفت است بنابراین انسان همواره باید از جریان علم به روز با خبر باشد.

2ــ یادگیری چیست؟

عبارتست از تغیر طولانی مدت در احساس تفکر و رفتار فرد که بر اساس تجربه ایجاد شده است.

٣ــ کسی که همیشه در حال آموختن است، با فردی که فقط زمان محدودی را صرف درس خواندن می کند، چه تفاوتی دارد؟

کسی که درحال آموختن است چیز بیشتر و جدیدی یاد می گیرد ولی کسی که درحال درس خواندن است اطلاعات کمتری دارد. چون هر لحظه علوم تکنولوژی در حال پیشرفت است بنابراین انسان همواره باید از جریان علم به روز با خبر باشد.

۴ــ انسان از چه راه هایی یاد میگیرد؟

دیدن شنیدن تجربه کردن سفر کردن از کتاب های دیگران استفاده کردن و…