در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

چهارضلعی‌ای که ضلع‌های روبه روی آن دو به دو با هم موازی‌اند، متوازی الاضلاع نام دارد.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

1- متوازی الاضلاعی را رسم، و مانند شکل نام گذاری کنید.


یک ورق کاغذ پوستی روی آن بگذارید و تصویر متوازی الاضلاع را رسم کنید.


نوک مدادتان را روی نقطهٔ O (محل برخورد قطر‌ها و مرکز تقارن شکل) قرار دهید و مانند شکل‌های زیر، تصویر را 180 درجه حول این نقطه بچرخانید تا بر شکل منطبق شود.

image 64

2- با توجه به انطباق شکل و تصویر، تساوی‌ها را کامل کنید.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم
جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

هر یک از عبارت‌های زیر، یکی از خاصیت‌های متوازی الاضلاع را بیان می‌کند. با توجه به تساوی‌های بالا، این دو عبارت را کامل کنید.

در هر متوازی الاضلاع، زاویه‌های رو به رو مساوی‌اند.

در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های رو به رو مساوی‌اند.

در هر متوازی الاضلاع، زاویه‌های مجاور مکمل‌اند.

3- پاره خط OA بر کدام پاره خط منطبق شده است؟

OC

پاره خط OB چطور؟ OD

با توجه به پاسخ این دو پرسش، یک خاصیت دیگر متوازی الاضلاع را پیدا کنید و بنویسید.

در هر متوازی الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

گام به گام سایر صفحات درس چهار ضلعی ها

برچسب شده در: