در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی یازدهم فنی

خودرویی از نقطهٔ A شروع به حرکت می‌کند و پس از طی 2 کیلومتر پشت چراغ قرمز می‌ایستد. مدت زمان چراغ قرمز 20 ثانیه است.

1) مقدار مسافت طی شده به وسیلهٔ خودرو از نقطه A، پس از 2 ثانیه توقف پشت چراغ قرمز چقدر است؟ پس از 5 ثانیه چطور؟

پس از 2 ثانیه 2 کیلومتر-پس از 5 ثانیه 5 کیلومتر

2) جدول زیر را کامل کنید.

2010520t (زمان توقف برحسب ثانیه)
22222d (مسافت طی شده برحسب کیلومتر)

3) نمودار تابع را از زمان t=0 تا زمان t=20 رسم کنید.

جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی یازدهم فنی
جواب فعالیت صفحه 38 ریاضی یازدهم فنی

4) با تغییر زمان (t)، مسافت طی شده (d) چه تغییری می‌کند؟

با گذشت زمان مسافت تغییر نمی کند