در این نوشته با جواب فعالیت صفحه 38 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 38 علوم هشتم

با استفاده از مولاژ گوش و پوسترهای موجود در آزمایشگاه شکل ساده ای از بخش های مختلف گوش خارجی، میانی و داخلی را رسم و نام گذاری کنید.

گوش میانی از طریق شیپور استاش به حلق وگلو راه دارد وعفونی شدن آن از طریق این مجری وجود دارد این مسیر هوای گوش میانی را با بیرون یکسان می کند. عفونت گوش میانی اگر پیگیری نشود این عفونت باعث درد شدید وفشار به پرده صماخ وپرده ی بیضی می شود.

برچسب شده در: